ADJUSTABLE ROPE LANYARD

  • ADJUSTABLE ROPE LANYARD

รายละเอียด

  1. เชือกเส้นเล็ก Positioning สร้างขึ้นจาก 10.5 มมเชือกแบบคงที่ สองรุ่นที่มี: 
  2. 203007: ปรับความยาว 115-200 เซนติเมตร 
  3.  ปรับความยาว 115-200 เซนติเมตร 
  4. 20300701: ปรับความยาวได้ 80-125 ซม.
  5. ปรับความยาวได้ 80-125 ซม.