Services

Mountain Rescue Level 2 THB 30,000.00

Mountain Rescue Level 2

•Duration of training 8days. Course free 30,000 baht/person with a certificate issued by the IFMGA (International Federation Of Mountain Guides Associations) institute, NNMGA (Nepal National Mountain Guide Association) and CAMP SAFETY Italy•This p...
บริการรับเหมาที่เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

บริการรับเหมาที่เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

รับงานเช่น ทาสี ขึ้นที่สูง ติดตั่งอุปกรณ์ จุดยึดหลังคา ติดต่อ 0818057892 คุณปกครอง
ให้บริการแนะนำให้คำปรึกษาและทดลองใช้งานอุปกรณ์สำหรับการทำงานบนที่สูงฟรี

ให้บริการแนะนำให้คำปรึกษาและทดลองใช้งานอุปกรณ์สำหรับการทำงานบนที่สูงฟรี

ให้บริการแนะนำให้คำปรึกษาและทดลองใช้งานอุปกรณ์สำหรับการทำงานบนที่สูงฟรี
รับบริการอบรมการทำงานบนที่สูง

รับบริการอบรมการทำงานบนที่สูง

เปิดฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า การส่งเสริมมาตราฐานความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ทั้งมืออาชีพและผู้เริ่มต้นใช้งาน หลักสูตรการปฏิบัติงานในพื้นที่สูง(Work At Height) : 39,000/กลุ่ม    เหมาะสำหรับงานติดตั้งหรือซ่อมแซมหลัง...
จัดจำหน่ายอุปกรณ์การทำงานบนที่สูง

จัดจำหน่ายอุปกรณ์การทำงานบนที่สูง

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ Camp จากอิตาลีอย่างเป็นทางการจำหน่ายHarnessesHarnesses accessoriesHelmetsHelmets spare partsEnergy absorbers and lanyardsAnchoring devicesMechanical devicesSemi-static ropesDynamic ropesAccessory cordsRopes accessoriesHooks an...